Selamat Datang

(Wilujeung Sumping)

Riungan Mahasiswa Sukabumi (RIMASI) adalah sebuah wadah bagi para mahasiswa sukabumi yang sedang kuliah di daerah jakarta, untuk mempererat tali silaturahmi dan saling berbagi dalam berbagi hal tentang masalah-masalah yang ada di sukabumi maupun yang bersangkutan tentang mahasiswa yang sedang belajar di berbagai universitas yang ada di daerah jakartaKamis, 29 September 2011

Pupuh

Jumlah pupuh teh aya tujuh welas sarta masing-masing miboga sifat atawa watek sewang-sewangan.
Eta pupuh nu 17 teh nyaeta:
1. Dangdanggula anu watekna agun, agem, bungah, langen, manis.
2. Sinom anu watekna senang, gumbira.
3. Kinanti anu watekna ngadago, aya nu diarep-arep.
... 4. Asmarandana anu watekna birahi, silih asih.
5. Magatru anu watekna prihatin, lulucon, panyelang.
6. Pangkur anu watekna keuheul, taki-taki(rek perang/lumampah).
7. Durma anu watekna napsu, pasea, perang. Biasana neruskeun pupuh pangkur.
8. Mijil anu watekna sipe, tiiseun, cilaka, sedih, bingung.
9. Maskumambang anu watekna sasambat, nyeri, nalangsa, ceurik.
10. Pucung anu watekna kaget, eling, banyol, piwuruk, wawaran(beja).
11. Wirangrong anu watekna era, wiwirang, kacingcirihi.
12. Balakbak anu watekna bobodoran, pikaseurieun.
13. Gambuh anu watekna bingung, samar polah.
14. Lambang anu watekna ampir cara balakbak, heureuy, gogonjakan, tapi leuwih mijah ti balakbak jeung Ladrang.
15. ladrang anu watekna banyol, heureuy, gogonjakan.
16. Gurisa anu watekna lulucon tamba kesel, pangangguran.
17. Jurudemung anu watekna kaduhung, hanjakal, hanjelu.


http://www.facebook.com/groups/262388587125844/doc/264268753604494/